تماسرزرو

این ساختمان در هنگام بارندگی موسیقی می نوازد

 

 

در شهر درسدن آلمان  ساختمانی هست که وقتی هوا ابری می شود و باران می بارد آهنگ می زند!

برای همین گردشگران زیادی خودشان را در باد و باران به جلوی این ساختمان می رسانند تا این موسیقی گوش نواز را بشنوند.

سیستم پیچیده ی ناودان های این ساختمان طوری است که در هنگام بارندگی کل این ساختمان رنگی و زیبا را به ابزار موسیقی تبدیل می کند.

این خانه بخشی از پروژه ی عناصر حیات است که در آلمان ساخته شده و توریست های زیادی را جذب می کند.